Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ 3 (2004-2009)

Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ 3 (2004-2009). – Bình Thuận : Knxb., 2005. – 90tr. ; 20cm

Kho Địa Chí: DC.000682

Views: 7