Văn hóa xã hội cư dân vùng biển tỉnh Bình Thuận

 

Văn hóa xã hội cư dân vùng biển tỉnh Bình Thuận. – Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2011. – 190tr.

Tóm tắt: Ghi chép lại những vốn văn hóa văn nghệ dân gian miền biển Bình Thuận: địa lý tự nhiên, tài nguyên biển, quá trình hình thành cư dân và văn hóa xã hội của cư dân miền biển, tình hình văn hóa xã hội các thời kỳ.

 

Visits: 73