Ứng dụng Matlab trong hệ thống điện

Sách m?i
Trình bày về mạch và các định lý phân giải mạch; phương pháp nút và màng; giải tích mạch điện bằng phương trình căn bản; biến đổi Laplace; biến thế và mạch lọc; mạch điện và phương trình vi phân; ảnh hưởng của phương trình căn bản trong sự phân bố luới điện công suất; giải thích mạch điện bằng Simulink

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016579

Kho mượn: MVL.020008; MVL.020009

 

Hits: 3