Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai

Ở Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, đa số các đạo luật được Nhà nước ban hành đều cần phải có văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các cơ quan có liên quan. Thực tiễn này đã gây ra những trở ngại không nhỏ cho các cơ quan quản lý, người hành nghề luật và các đối tượng có quan tâm trong quá trình xác định quy chế pháp lý của những vấn đề pháp luật có liên quan…

Quyển sách “Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai” nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp người đọc có thể tra cứu dễ dàng những thông tin về đất đai, với nội dung chính gồm 2 phần, Phần thứ nhất: Luật Đất đai; Phần thứ hai: Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (cập nhập thông tư, nghị định mới nhất); Phần thứ ba: Quy định về quản lý, sử dụng đất, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ về đất đai, trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 39