Vấn đề bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh thương mại

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc vận dụng tốt vai trò Sở hữu trí tuệ sẽ là chìa khoá thành công của các doanh nghiệp trong nước. Nhưng nhìn chung, đại bộ phận các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn chưa thực sự quan tâm và đầu tư công sức vào lĩnh vực này một cách bài bản. Có thể thấy hoạt động Sở hữu trí tuệ là sự tổng hợp của nhận thức về Sở hữu trí tuệ và các hành động cụ thể để phát huy có hiệu quả nhất công cụ quan trọng này trong hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng cho đến nay, nhận thức về Sở hữu trí tuệ của đa số các doanh nghiệp còn tỏ ra nhiều yếu kém…

Sách gồm những nội dung về Quyền SHTT trong hoạt động kinh doanh thương mại khi Việt Nam đã và đang hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới như: Khái quát chung về sở hữu trí tuệ; Các điều ước quốc tế và pháp luật của Việt Nam liên quan đến Quyền Sở hữu trí tuệ; Thương hiệu – vấn đề Bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 41