Các Hình Thức Khoán Sản Phẩm Cuối Cùng Trong Hợp Tác Xã Và Tập Đoàn Sản Xuất Thủy Sản

Hiện nay phong trào khoán sản phẩm đang được phát triển trong các Hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản, nhất là từ khi có nghị quyết 16-CP của Hội đồng Chính phỉ về mở rộng việc trả lương khoán lương sản phẩm, tiền thưởng trong các đơn vị quốc doanh và tập thể khai thác cá, nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương trên, đã góp phần thúc đẩy sản xuất, giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa các cá nhân người lao động sản xuất với tập thể hợp tác xã và nhà nước, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, nâng cao mức thu nhập của xã viên…

Tìm hiểu sự vận dụng và thực hiện cơ chế khoán sản phẩm trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản về một số kinh nghiệm bước đầu; mục đích và ý nghĩa của các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng; nội dung và hình thức khoán sản phẩm cuối cùng; định ngạch và xếp bậc lương lao động; phương pháp tính toán các chỉ tiêu giao khoán và các chỉ tiêu phân bổ…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 49