Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc: Viết về trí tuệ cảm xúc là gì?; Trí tuệ cảm xúc bao gồm những gì?; Các tiểu mô thức; Thay đổi góc nhìn; Ngừng hành hạ bản thân; Nghệ thuật đặt câu hỏi; thay đổi niềm tin;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029689

Kho mượn: MVV.042480; MVV.042481

 

Hits: 7