Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng

Trong văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam, văn hoá của cư dân ven biển, trong đó có văn hoá tín ngưỡng, là một bộ phận quan trọng, góp phần làm nên cấu trúc và diện mạo văn hoá Việt Nam. Người miền biển, bên cạnh những sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng nằm trong hệ tín ngưỡng chung của dân tộc, còn có những sắc thái riêng, mang tính đặc thù, do được sinh thành và gắn bó chặt chẽ với hoạt động ngư nghiệp biển. Tuy nhiên, ở mỗi vùng biển, sắc thái đó không hoàn toàn đồng nhất…

Cung cấp những tư liệu và thông tin về diện mạo và sinh hoạt tín ngưỡng trong đời sống của cộng đồng cư dân ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng, về những đặc trưng cơ bản, những giá trị hàm chứa trong các hình thái tín ngưỡng truyền thống đó,…, đặc biệt là về vai trò, tính chất của các sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá trong đời sống tinh thần hiện nay của cư dân…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 71