Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân là đạo luật thuế trực thu được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Thuế thu nhập cá nhân được ban hành, áp dụng nhằm góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu quả của hệ thống chính sách thuế và hạn chế sự gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Có thể nói, Thuế thu nhập cá nhân là đạo luật thuế có đối tượng điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi cá nhân có hay không có thu nhập và bước đầu đã phát huy tác dụng trong thời gian qua.

Trình bày những quy định nội dung, hỏi đáp tình huống về đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, giảm trừ gia cảnh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 135