Thân nhiệt quyết định sinh lão bệnh tử

Thân nhiệt quyết định sinh lão bệnh tử: Viết về chứng giảm thân nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?; Năng lượng nuôi sống cơ thể; Những bệnh tật phát sinh do hạ thân nhiệt; Phương pháp chẩn đoán xem cơ thể có bị lạnh hay không?

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029818

Kho mượn: MVV.042729; MVV.042730

 

Visits: 7