Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ: Trình bày về vòng ngải cứu trên đầu Tổng Tư lệnh; Cuộc đấu tranh chống hữu khuynh tiêu cực trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành công lớn về chỉ đạo chiến lược và chiến dịch;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030126

Kho mượn: MVV.043318; MVV.043319

 

Views: 2