Sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học vật lí

Sách m?i

Trình bày một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học vật lí và việc xây dựng, sử dụng bài tập định tính, câu hỏi thực tế, một số hỗ trợ cho quá trình dạy học nhằm nâng cao khả năng vận dụng thực tiễn.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016496

Kho mượn: MVL.019846; MVL.019847

 

Views: 27