Sách tham khảo Hóa học 10

Sách m?i
Sách tham khảo Hóa học 10: Gồm các kiến thức cần thiết về lí thuyết, các dạng bài tập: Cấu tạo nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Liên kết hóa học; Phản ứng oxi hóa – Khử; Năng lượng hóa học; Tốc độ phản ứng; Phản ứng hạt nhân;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016663

Kho mượn: MVL.020149; MVL.020150

 

Visits: 6