Bài giảng và lời bài giảng chi tiết hóa học 12

Sách m?i
Gồm: Bài giảng và lời giải chi tiết các câu hỏi và bài tập hóa học 12 cơ bản về este – lipit; cacbohidrat; amin, amino axit và protein; polime và vật liệu polime; đại cương về kim loại; kim loại kiềm, kim loại thổ, nhôm; sắt và một số kim loại quan trọng; phân biệt một số chất vô cơ; hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016075                  

Kho mượn: MVL.019323; MVL.019324

 

 

Views: 33