Bài giảng và lời bài giảng chi tiết hóa học 12

Sách m?i
Được thiết kế bám sát theo chương trình học cùng với lời giải thích và lời giải chi tiết, được chia theo từng chương

Gồm bài giảng và lời giải chi tiết các câu hỏi và bài tập cơ bản về este – lipit; cacbohidrat; amin, amino axit và protein; polime và vật liệu polime; đại cương về kim loại; kim loại kiềm, kim loại thổ, nhôm; sắt và một số kim loại quan trọng; phân biệt một số chất vô cơ; hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016075                  

Kho mượn: MVL.019323; MVL.019324

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 8