Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 10

Sách m?i
Gồm tóm tắt kiến thức và phương pháp giải toán: Vectơ; Tổng của hai Vectơ; Hiệu của hai Vectơ; Phép nhân vectơ với một số; Trục tọa độ và hệ trục tọa độ; Giá trị lượng giác của góc từ 00 đến 1800; Tich vô hướng; Hệ thức lượng trong tam giác;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016644

Kho mượn: MVL.020112; MVL.020113

 

Visits: 19