Triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH BỆNH COVID-19:

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THUỘC NHÓM B

Để triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung như sau.

Tăng cường truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch: khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang – Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các điểm tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách có liên quan về phòng, chống COVID-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống COVID-19 thuộc nhóm B, cụ thể: Về giám sát và phòng, chống dịch bệnh thực hiện theo “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3985/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về điều trị và kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo các quy định và hướng dẫn sau: “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” ban hành kèm theo Quyết định số 2609/QĐ-BYT ngày 20/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế; “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 2671/QĐ-BYT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế; tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Hữu Tri // https://binhthuan.gov.vn

 

Visits: 2