Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh

Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh: Gồm những bài viết và những mẩu chuyện về phong cách nêu gương Hồ Chí Minh: Những đạo đức cao thượng; Học tập Bác Hồ từ những điều giản dị; Bác Hồ ở Trung Quốc; Ngăn nắp và trật tự; Những kỷ niệm ngoại giao sâu sắc với Bác Hồ; Gương mẫu tôn trọng luật lệ;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030147

Kho mượn: MVV.043360; MVV.043361

 

Views: 1