Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân tài đất Việt

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân tài đất Việt: Giới thiệu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài và các câu chuyện của các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, những nhân tài trên mọi lĩnh vực của Việt Nam: Kính cáo đồng bào; Thiếu óc tổ chức – Một khuyết điểm lớn trong các ủy nhân dân; Nói chuyện với đại biểu các báo chí về nội trị, ngoại giao nước nhà trong những ngày vừa qua; Lời tuyên bố trước Quốc hội…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030150

Kho mượn: MVV.043366; MVV.043367

 

Views: 2