Phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe ở miền núi

Đối với miền núi của Việt Nam, tìm một con đường đi tắt, đón đầu sự tiến bộ, cho phép nhanh chóng hòa nhập vào trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, phát triển nhanh, ổn định, tiến đến bền vững lại càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, đây là một yêu cầu cấp thiết mà tất cả các dân tộc anh em trong nước Việt Nam thống nhất phải cùng nhau hợp lực, đoàn kết nhau lại, vượt mọi cản trở để cùng nhau giải quyết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lúc đương thời đã từng dày công vun đắp…

Khái quát về vấn đề phát triển bền vững ở miền núi về ô nhiễm môi trường và rác thải sinh hoạt, nạn phá rừng, phục hồi rừng; phát triển nông nghiệp, công nghiệp ở miền núi; công tác xuất khẩu ở miền núi, công tác chăm sóc sức khỏe ở miền núi….
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 36