Nuôi bò thịt: Kỹ thuật – kinh nghiệm – hiệu quả

Sách m?i
Gồm: Chăn nuôi trâu, bò ở Việt Nam và thế giới; giống bò thịt và phát triển giống bò ở Việt Nam; thiết lập trại bò thịt; cây thức ăn và đồng cỏ; đánh giá, bảo quản và sử dụng thức ăn; nhu cầu dinh dưỡng; nuôi dưỡng bò thịt; quản lý sinh sản; phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bò; giết mổ gia súc và đánh giá chất lượng thịt

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028427

Kho mượn: MVV.040376; MVV.040377

 

Visits: 152