Những ghi chép lời dạy của Hoàng Thái Hậu Từ Dụ

Sách m?i

Gồm 3 phần chính: Giới thiệu về văn bản và Bản dịch Từ huấn lục; kỷ niệm 210 năm Ngày sinh Hoàng thái hậu Từ Dụ (1810-2020), nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ bậc mẫu nghi thiên hạ; giáo dục trong hoàng tộc nhà Nguyễn với tác phẩm Từ huấn lục. Ngoài ra, còn có phần Phụ lục giới thiệu toàn văn nguyên tác bằng chữ Hán của tác phẩm Từ Huấn lục cùng một số hình ảnh về một số công trình, di tích liên quan đến Hoàng thái hậu Từ dụ và vua Tự Đức

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016198

Kho mượn: MVL.019557; MVL.019558

 

Views: 4