Chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2016

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được Liên hiệp quốc phát động và tổ chức lần đầu tiên vào 20/3/2013 với thông điệp được phát đi trên toàn thế giới: “Hãy hành động vì hạnh phúc”. Năm nay, với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 trên địa bàn tỉnh được tổ chức bằng các thông điệp: Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do Liên hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.

Thực hiện công văn số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26/01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Đồng thời hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả với điều kiện, đặc điểm của từng ngành, địa phương.

>> Xem toàn văn <<

Views: 15