Mối quan hệ văn hóa Tày – Việt dưới góc độ thẩm mỹ qua một số kiểu truyện kể dân gian

Sách m?i
Trình bày những vấn đề nghiên cứu so sánh văn hoá các dân tộc ở Việt Nam và nghiên cứu so sánh văn hóa Tày – Việt; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu quan hệ văn hóa Tày – Việt qua truyện kể dân gian; mối quan hệ văn hóa Tày – Việt qua khảo sát, so sánh kiểu truyện người anh hùng kiến tạo thế giới, kiến tạo vũ trụ; người anh hùng văn hóa và người anh hùng chiến trận chống giặc ngoại xâm

Ký hiệu:

Kho mượn: MVV.040449

 

Views: 1