Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp

Sách m?i
Giới thiệu toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội với những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các điều khoản thi hành; một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ban hành từ năm 2018 trở lại đây hướng dẫn thi hành Luật trên

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028476

Kho mượn: MVV.040446

 

Visits: 9