Luật cư trú 2020

Sách m?i
Gồm: Luật cư trú 2020. Luật căn cước công dân và các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành; Một số quy định hiện hành về thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng; Nghiệp vụ đăng ký, thay đổi và quản lý hộ tịch; Những quy định pháp lý liên quan đến giao dịch về tài sản, đất đai nhà ở; Một số quy định pháp lý về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật và thanh toán, phân chia tài sản;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016126

Kho mượn: MVL.019580

 

 

Views: 30