Lời tự thú của một bậc thầy định giá

Sách m?i
Trình bày các phương pháp định giá thành công và tối đa hoá giá trị thông qua việc định giá cho doanh nghiệp và khách hàng nhằm giúp các nhà quản lý và điều hành sử dụng định giá như một cách thức để tạo ra thị trường mới, phát triển doanh nghiệp và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016191

Kho mượn: MVL.019544; MVL.019545

 

Visits: 13