Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh. – Bình Thuận : Đảng bộ huyện Đức Linh, 2003. – 2 Tập ; 19cm + Bản đồ, hình ảnh T.1: 1945-1975.- 2003.- 222tr.
Tóm tắt: Đất nước và con người huyện Đức Linh. Sự đấu tranh ngoan cường của nhân dân huyện Đức Linh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Kho Địa ChíDC.000358, DC.000359, DC.000360
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 43