Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lập (1975 – 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lập (1975 – 2010) / Huỳnh Hải Âu biên soạn; Hải Âu trình bày, sửa bản in. – Bình Thuận : Công ty CP In và Bao Bì Bình Thuận, 2019. – 208tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát công cuộc xây dựng quê gương theo con đường xã hội chủ nghĩa (1975 – 1985); Tân Lập triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 6/1996); Phát huy khối đại đoàn kết nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp (7/1999 – 2010).

Kho Địa Chí: DC.001226

 

Visits: 8