Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)

Nội dung chính trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 154 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN
(22/4/1870 – 22/4/2024)
 • Lênin và những giá trị còn mãi
 • Thời tuổi trẻ của Lênin
 • Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
 • [Infographics] Những đóng góp vĩ đại của Lênin còn nguyên giá trị thời đại
 • [Infographics] V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới
 • Giới thiệu Sách chuyên đề: Một vài tài liệu về V.I.Lênin có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

——————————————————————–

[Infographics] Những đóng góp vĩ đại của Lênin còn nguyên giá trị thời đại

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác – Lênin, mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới.

// https://nvsk.vnanet.vn/

——————————————————————–

[Infographics] V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

V.I. Lênin (1870-1924), vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

// https://nvsk.vnanet.vn/

——————————————————————–

Giới thiệu Sách chuyên đề:
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT VÀI TÀI LIỆU VỀ V.I.LÊNIN CÓ TẠI THƯ VIỆN
 1. V.I.Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2018
 • Ký hiệu xếp giá: 335.4346 / V432-L
 • Mô tả vật lý: 663tr., 24cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVL.015263
 • Tóm tắt: Bao gồm 8 phần như: Tư tưởng của V.I.Lênin về thời đại ngày nay; V.I.Lênin với chủ nghĩa Mác; Tư tưởng của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội; V.I.Lênin về xây dựng kinh tế; Về tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng chính trị;…
 1. Thân thế và sự nghiệp V.I. LêNin
 • Thông tin xuất bản: M: Tiến bộ, 1985
 • Ký hiệu xếp giá: 3K26 / TH121
 • Mô tả vật lý: 491tr., 27cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVL.001372 ; DVL.002053 ; DVL.002054
 1. V.I. Lênin tiểu sử vắn tắt
 • Thông tin xuất bản: M: Tiến bộ, 1985
 • Ký hiệu xếp giá: 3K26 / T309
 • Mô tả vật lý: 263tr : chân dung, 19cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.009711 ; DVN.009712
 • Tóm tắt: Giới thiệu những giai đoạn cơ bản nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Lênin
 1. V.I. LêNin nói về sách và báo
 • Thông tin xuất bản: H: Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1984
 • Ký hiệu xếp giá: 3K23,002 / L250N
 • Mô tả vật lý: 402tr., 19cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.010544 ; Phòng Mượn: MVN.004733 ; MVN.004974

Views: 5