Hỏi – Đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

Ngày 28-11-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã ban hành Hiến pháp năm 2013, trong đó các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân là sự tiếp nối lôgíc và tạo nền tảng pháp lý cao nhất để bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được hiện thực hóa đầy đủ trong thực tiễn, trở thành nội dung, mục tiêu và động lực mới cho phát triển ở Việt Nam…
Khái lược về quyền con người; Luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của Liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền; Nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; Khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở Việt Nam…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 38