Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Luật kinh tế ra đời nhằm duy trì và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế…

Với mục tiêu giúp bạn đọc có cách nhìn vừa khái quát vừa cụ thể các quy định pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, thị trường chứng khoán…Quyển sách “Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Namdưới hình thức hỏi-đáp sẽ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các vấn đề liên quan, bao gồm: Hỏi đáp về khung pháp luật kinh tế tại Việt Nam gồm: Những vấn đề cơ bản trong bộ luật dân sự, những quy định về hoạt động thương mại, các loại hình doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp, thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường, hợp đồng kinh tế, pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 38