Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Bình đẳng giới và luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được hệ thống hóa trách nhiệm của Chính phủ trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực thi hiệu quả hai luật này. Nhằm giúp đông đảo cán bộ các cấp, các ngành nắm được những thông tin chính sách pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, chúng tôi xin giới thiệu quyển sách “Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”…

Sách gồm 5 phần là các văn bản chỉ đạo của Đảng, các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới; các văn bản hiện hành về phòng, chống bạo lực gia đình; các văn bản về tổ chức bộ máy về bình đẳng giới…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 55