Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh rằng: Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng là xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, Đảng không phải là một tổ chức tự thân, mà nhiệm vụ của Đảng là phục vụ lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Công sản Việt Nam là đội tiên phong và là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công dân và của dân tộc Việt Nam, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân ta.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò, cống hiến vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Công lao to lớn của Người là đã xây dựng thành công Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện đã giữ vững và phát uy bản chất giai cấp công nhân, giữ vững quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin là “đội tiên phong dũng cảm và là đội tham mưu sáng suốt” của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Thành quả của hơn 30 năm đổi mới đất nước một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.
Cuốn sách Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của tác giả Trương Minh Dục trong 30 năm, không chỉ đề cập nhiều vấn đề chung, tổng quát về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn thể hiện sự quan tâm của tác giả đến lịch sử các khu vực, địa phương ở nước ta.
Sách gồm bốn phần: Một số nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin – tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930-1975); Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới; Một số vấn đề về xây dựng Đảng.
 
Nguồn tin: Phòng Xử Lý Tài Liệu – Thư Viện Tỉnh Bình Thuận

Views: 67