Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng

Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta 90 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời hy sinh phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì những mục tiêu cao cả của loài người tiến bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng phong phú, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội lần thứ VII, VIII, IX của Đảng ta đều khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm lực vào việc xây dựng Đảng ta, một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, gắn bó máu thịt với dân, coi đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 – 2020), và thiết thực chuẩn bị văn kiện cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng do PGS, TS. Lê Văn Yên biên soạn tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn những hoạt động của Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự, sách là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho độc giả nhất là cán bộ, đảng viên.
Nguồn tin: Phòng Xử Lý Tài Liệu – Thư Viện Tỉnh Bình Thuận

Views: 19