Dịch vụ khách hàng 5 sao

Dịch vụ khách hàng 5 sao: Gồm 7 phần: Yếu tố tâm lý học của dịch vụ; Kỹ nghệ cảm xúc; Những sự tương tác truyền cảm hứng; Những kiến thức cơ bản của bộ phận bán hàng qua điện thoại; Định vị sự tiêu cực; Những bài học lãnh đạo; Kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029466

Kho mượn: MVV.042034; MVV.042035

 

Views: 1