Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Gồm 10 chương. Tìm chỗ yếu của địch mà đánh…; Mưu đồ của tướng Na-va; Hướng chính là Tây Bắc…; Cái bẫy Điện Biên Phủ của tướng Na-Va; Đâu có giặc là ta cứ đi…; Điểm quyết chiến chiến lược; Điện Biên Phủ:”Pháo đài bất khả xâm phạm”; Chuẩn bị quyết chiến; Đánh chắc tiến chắc; Tất cả đến chiến thắng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030120

Kho mượn: MVV.043306; MVV.043307

 

Views: 5