Kỷ niệm 48 Năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2023), 48 Năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)

Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2023) và 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và phát triển đất nước; thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh, của đồng bào, đồng chí khắp mọi miền đất nước đã góp sức người, sức của và xương máu vào sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước; thêm tự hào về Tổ quốc văn hiến, về Nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; từ đó, nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

—————————————————————

Views: 50