Kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

Kỷ Niệm 76 Năm Cách Mạng Tháng 8 Và Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021 )

 

– Cách mạng tháng 8 và ý nghĩa Độc lập, Tự do.

– Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng 8.

– Cách mạng tháng 8 năm 1945 – Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

– Cách mạng tháng tám và bài học về nắm bắt thời cơ.

– Cách mạng tháng tám: Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc.

–  Cuộc cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc.

– Cách mạng tháng tám thành công: Những bài học không bao giờ cũ.

– Giá trị của cách mạng tháng tám là không thể phủ nhận.

– Kí ức sống động về ngày độc lập 2/9/1945.

– Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

– Vai trò lãnh đạo của Đảng – Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

– Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

– Kỷ vật đặc biệt của cách mạng tháng tám đang được trưng bày tại Bảo tàng.

– Vinh quang bên lễ đài độc lập.

– Thanh niên xung phong: biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ.

– Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 

Visits: 332