Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của Tư tưởng Hồ Chí Minh” đưa ra những luận điểm mang tính lý luận, thực tiễn để ứng dụng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tác phẩm “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của Tư tưởng Hồ Chí Minh” của GS Mạch Quang Thắng. Ảnh: Quỳnh My.

Tác phẩm Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của Tư tưởng Hồ Chí Minh của GS Mạch Quang Thắng là một ấn phẩm nghiên cứu cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi mà Đảng ta đang tăng cường công tác, xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao hiệu quả hoạt động, sức chiến đấu của Đảng.

Chia sẻ việc thực hiện tác phẩm này, tác giả cho biết: “Tôi viết ra những trang sách này trên cơ sở vốn liếng của một giảng viên có tích lũy đôi chút tri thức để hiểu về một số đảng chính trị trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ của Đảng là Hồ Chí Minh – một nhân vật lịch sử thời hiện đại có sức hấp dẫn đối với người nghiên cứu”.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của Tư tưởng Hồ Chí Minh được chia làm hai phần. Phần đầu của sách nhìn lại 35 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng như thế nào. Phần thứ hai, tác giả vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Ở Phần thứ nhất mang tên “Nhìn lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới hơn 35 năm đã qua”. Nội dung phần này phân tích những nhân tố trong và ngoài nước tác động đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ ra những kết quả của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó có những thành tựu đạt được và cả những hạn chế còn tồn tại cùng nguyên nhân.

Ở Phần thứ hai có nội dung “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Phần này tác giả phân tích phương hướng, giải pháp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó có giải pháp về mặt nhận thức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ thực hiện ở một lĩnh vực cụ thể, mà phải mang tính toàn diện, bao quát cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; cùng đó là ở phương thức lãnh đạo của Đảng, đạo đức cán bộ, đảng viên, công tác giám sát, thanh tra, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Một giải pháp thiết thực và đang được Đảng thực hiện quyết liệt thời gian qua cũng được tác giả đề cập đến, đó là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Trong khi tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong chính nội bộ Đảng, cũng không hề lơ là việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc Tư tưởng Hồ Chí Minh và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Khép lại tác phẩm, tác giả khẳng định: “Có một sức sống Việt Nam trong thời kỳ mới. Sức sống đó nằm trong tố chất của Đảng và của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng để phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam với trách nhiệm đưa giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, tiếp biến và nhân lên, lan tỏa giá trị”.

Đình Ba // https://zingnews.vn

Views: 9