Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc Hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 – 06/01/2021)

– Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021).
– Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Việt Nam.
– Ý nghĩa và giá trị lịch sử cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
– Vị trí, chức năng của Quốc hội trong Hiến pháp năm 2013.
– 75 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 – 06/1/2021).
– Ý nghĩa từ những sắc lệnh bầu cử của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội.
– Những hình ảnh lịch sử về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946.
– Thành công của cuộc tổng tuyển cử năm 1946 và những bài học đổi mới công tác bầu cử.
– Gốc nhìn đại biểu: Bài 1 – Đảng lãnh đạo xuyên suốt hoạt động của Quốc hội.
– Gốc nhìn đại biểu: Bài 2 – Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội vì lợi ích nhân dân.
– Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao huân chương lao động của nhà nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
– Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Hits: 33