Thủy nông ở vùng khô hạn

Sách m?i

Gồm: Tình hình khô hạn trên thế giới, ở Việt Nam và duyện hải Nam Trung Bộ; phân vùng sinh thái và nguồn nước các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; thực trạng về giải pháp trữ, khai thác và sử dụng nguồn nước ở các vùng khô cạn; nghiên cứu, đề xuất mô hình trữ và sử dụng tổng hợp nguồn nước trên các vùng khô hạn duyên hải Nam Trung Bộ; một số mô hình khai thác và sử dụng nguồn nước điển hình trên các vùng khô hạn duyên hải Nam Trung Bộ

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028454

Kho mượn: MVV.040417

 

Views: 35