Thông báo số 13/2023/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia”.

Tuyền truyền Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2023 – Điều ước quốc tế 

Thông báo số 13/2023/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia”.

CÔNG BÁO.- Số 855 + 856.- 2023 (ngày 27 tháng 7).- Tr.74-95

 

Hits: 5