Thông báo phục vụ Hội báo Xuân

Thư viện tỉnh Bình Thuận thông báo.

Hội báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 khai mạc và phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thời gian: Từ ngày 26/01/2022 (24 tết) đến hết ngày 03/02/2022 (mùng 03 tết).

Địa điểm: Hội báo Xuân tổ chức tại Khu Di tích Dục Thanh và Nhà trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Bình Thuận.

Hội báo xuân trực tuyến tại địa chỉ: https://baoxuan.thuvienbinhthuan.com.vn/ 

 

Visits: 44