Thanh niên với vai trò bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Sách m?i
Trình bày khái niệm, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng, an ninh của Tổ quốc; Thực trạng thực hiện vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029281

Kho mượn: MVV.041668; MVV.041669

 

Views: 10