Tham vấn trường học

 

Sách m?i

Trình bày những vấn đề chung về tham vấn trường học; lý thuyết nền tảng trong tham vấn trường học và mô hình tham vấn trường học; nhà tham vấn trường học và thân chủ; kỹ năng tham vấn trường học và một số trường hợp điển hình trong tham vấn trường học.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016223

Kho mượn: DVL.016224; DVL.016225

 

Views: 3