Sự phát triển của Làng nghề La Phù

Qua hơn 10 năm thực hiện đường lối xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn theo phương thức khôi phục những làng nghề cũ, phát triển… làng nghề mới, La Phù – một làng nghề ở tỉnh Hà Tây, nổi lên như một điểm sáng về cung cách làm ăn mới, năng động, sáng tạo trong điều kiện kinh tế thị trường…

Sự phát triển của Làng nghề La Phù

Sách sơ lược về địa lý, lịch sử, dân cư và bối cảnh phát triển, những hiểu biết xung quanh vấn đề phát triển của làng nghề này như nguồn gốc cư dân, vùng địa lý tính từ thời Lê Mạt đến nay, các tổ chức xã hội truyền thống, các dòng họ và điều kiện phát triển làng nghề; các giai đoạn phát triển của làng nghề La Phù; sự phát triển của nghề dệt len trong thời kỳ thị trường toàn cầu hoá hiện nay; trình bày về các ngành nghề đang phát triển trên đất La Phù; Sự xuất hiện của các mô hình tổ chức sản xuất  và các thành phần kinh tế…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 17