“Rèn luyện đạo đức cách mạng Như rửa mặt hàng ngày”

Trong Di chức để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác Hồ kính yêu viết: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”
         Lời dạy bảo trên đây của Người là kim chỉ nam cho hết thảy cán bộ, đảng viên rèn luyện phẩm chất và năng lực. Những năm qua, nhất là trong những năm đổi mới  và  tiến hành công  cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đa số đảng viên, cán bộ đã vì lợi ích của dân tộc, của Đảng mà rèn luyện đạo đức cách mạng.
          Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng  đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên phải hoạt động có tổ chức, gắn bó mật thiết  với tập thể và quần chúng lao động, sử dụng đúng đắn vũ khí tự phê bình và phê bình như Bác Hồ từng căn dặn. Trước đây, cũng như trong cơ chế thị trường hiện nay, cán bộ, đảng viên “có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm” Thấm nhuần và làm theo lời dạy của Bác Hồ, mỗi người phải cố gắng bản thân, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của tập thể và thực hiện tự phê bình và phê bình như “RỬA MẶT HÀNG NGÀY”.
          Theo Bác Hồ, đạo đức cách mạng không phải từ trời rơi xuống, bí quyết của thành công là ” Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Bác Hồ còn thường xuyên căn dặn  ” Đảng phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản  chủ nghĩa, đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người cán bộ, đảng viên”. Trên cơ sở tư tưởng của Bác, từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến nay, Đảng ta luôn đòi hỏi cán bộ, đảng viên có tinh thần học tập  và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, có đạo đức cách mạng  và lối sống lành mạnh, quan tâm đến quần chúng.
          Bác Hồ là tấm gương về đạo đức cách mạng. Đạo đức và tác phong làm việc của Bác là những bài học quý, soi sáng cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá  đất nước hiện nay. Sống, chiến đấu, lao động và học tập  theo gương Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên thông qua tổ chức, dựa vào tổ chức, gắn bó chặt chẽ với tập thể và quần chúng  lao động, đó là những điều kiện cơ bản để hình thành và tu dưỡng nâng cao đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và tăng cường sức chiến đấu của Đảng, đồng thời làm cho quy chế dân chủ đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường ngày của mỗi người, mọi người. Đó là cách tốt nhất trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ lập thành tích kỷ niệm lần thứ118 ngày sinh của Người trong các việc làm hàng ngày./.  

Views: 8