Quyền sống và hình phạt tử hình

Quyền sống là một quyền cơ bản trong chế định về quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong luật nhân quyền quốc tế và chính thức được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Việc hiến định quyền sống là một trong những sự phát triển tiến bộ lớn trong chế định về quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013. Nó chứng tỏ rằng, Nhà nước Việt Nam quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người và pháp luật Việt Nam ngày càng phù hợp hơn với các điều ước quốc tế về nhân quyền.

Khái quát về quyền sống trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam; vấn đề về quyền sống của thai nhi trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam; những tranh luận chủ yếu về hình phạt tử hình trên thế giới; hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam; hình phạt tử hình và yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 76