Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa xv và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

 CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

– Bác Hồ với cuộc tổng tuyển cử đầu tiên.
– Một số hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh với các cuộc bầu cử Quốc hội.
– 45 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.
– Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Cuộc vận động chính trị quan trọng và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân.
– Tham gia bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
– Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử.
– Chọn người có đức, có tài.
– Bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.
– Công việc chuẩn bị bầu cử được thực hiện khẩn trương, đảm bảo quy định.
– Bình Thuận thành lập ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.
– Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo cuộc bầu cử dân chủ.
– Tập trung tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
– Tập trung chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Views: 18