Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)

—————————————————————————

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022), là dịp để chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh các cấp ủy đảng đang tích cực tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào cuộc sống; góp phần động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, hăng hái thi đua học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất, thực hành sáng tạo, làm nhiều việc tốt. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những học trò xuất sắc của Người, trong đó có đồng chí Lê Văn Lương. 

(Trích đoạn bài viết của tác giả Nguyễn Đình Lộc, https://tuyenquang.dcs.vn/)

Visits: 25